รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จายในการเดินทาง ค่าจัดบูธนิทรรศการและการแสดง สำหรับการประชุมปฏิบัติการประกวดและแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ประจำปี 2566 ระดับประเทศ ณ โรงแรมเอวาน่า กทม. โรงเรียนบ้านเขาตันหยง มิตรภาพที่ 153  งบประมาณ 47,000.00 บาท เบิกจ่าย 47,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-นายอามือรัน กูโน 45,000.00 22  ก.ย. 2566
2 ค่าจ้างทำป้ายบอร์ด-รร.บ้านเขาตันหยงฯ 2,000.00 26  ก.ย. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved