รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จายในการเดินทาง ค่าจัดบูธนิทรรศการและการแสดง สำหรับการประชุมปฏิบัติการประกวดและแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ประจำปี 2566 ระดับประเทศ ณ โรงแรมเอวาน่า กทม. โรงเรียนบ้านค่าย  งบประมาณ 23,800.00 บาท เบิกจ่าย 23,800.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างทำป้ายบอร์ด-รร.บ้านค่าย 2,000.00 12  ก.ย. 2566
2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-นายอมร นาคปก 21,800.00 13  ก.ย. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved