รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและถอดประสบการณ์ การบริหารและการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  งบประมาณ 11,150.00 บาท เบิกจ่าย 11,150.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ลูกหนี้เงินยืม-นายกิตติ วรพรรณ์ บย.48/66 11,750.00 23  ส.ค. 2566
2 ค่าจ้างทำช่อดอกไม้ 700.00 1  ก.ย. 2566
3 ค่าจ้างทำป้ายไวนิล 750.00 1  ก.ย. 2566
4 รับคืนเงินลูกหนี้-นายกิตติ วรพรรณ์ บย.48/66 -2,050.00 13  ก.ย. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved