รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจัดซื้อหนังสือพระราชนิพนธ์ จำนวน 3 เรื่อง โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2566  งบประมาณ 84,665.00 บาท เบิกจ่าย 84,665.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าซื้อหนังสือพระราชนิพนธ์-นส.อามีรา อิสลามรุจี 84,665.00 6  ก.ย. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved