รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนวิทยากรสอนอิสลามศึกษารายชั่วโมง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ป.1-ป.6) และ (ม.1-ม.3)  งบประมาณ 491,600.00 บาท เบิกจ่าย 491,600.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนพ.ค.66(ระดับป.1-ป.6) 54,400.00 15  ส.ค. 2566
2 เดือนพ.ค.(ระดับม.1-ม.3) 1,600.00 15  ส.ค. 2566
3 เดือนมิ.ย.66(ระดับป.1-ป.6) 97,600.00 18  ส.ค. 2566
4 เดือนมิ.ย.66(ระดับม.1-ม.3) 2,600.00 18  ส.ค. 2566
5 เดือนก.ค.66(ระดับป.1-ป.6) 91,800.00 18  ส.ค. 2566
6 เดือนก.ค.66(ระดับม.1-ม.3) 3,200.00 18  ส.ค. 2566
7 เดือนส.ค.66(ระดับป.1-ป.6) 99,000.00 15  ก.ย. 2566
8 เดือนส.ค.66(ระดับม.1-ม.3) 2,600.00 15  ก.ย. 2566
9 เดือนก.ย.66(ระดับป.1-ป.6) 102,600.00 19  ก.ย. 2566
10 เดือนก.ย.66(ระดับม.1-ม.3) 3,200.00 19  ก.ย. 2566
11 เดือนต.ค.66(ระดับป.1-ป.6) 31,600.00 19  ก.ย. 2566
12 เดือนต.ค.66(ระดับม.1-ม.3) 1,400.00 19  ก.ย. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved