รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนเมษายน 2566 - เดือนมิถุนายน 2566) ร.ร.บ้านมะนังปันยัง  งบประมาณ 5,970.60 บาท เบิกจ่าย 5,970.60 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนเม.ย.-พ.ค.66 3,980.40 17  ก.ค. 2566
2 เดือนมิ.ย.66 1,990.20 3  ส.ค. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved