รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงานและการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 3  งบประมาณ 878,472.00 บาท เบิกจ่าย 878,472.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างถ่ายเอกสารเดือนมิ.ย.66(บางส่วน) 10,769.00 4  ก.ค. 2566
2 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมอกคส.เขต-นส.ทองกร เตชปัญโย(บางส่วน) 6,695.00 7  ก.ค. 2566
3 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นายปกครอง สังขะชาติ 525.00 12  ก.ค. 2566
4 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นางวนิดา อักษรถึง 4,270.00 19  ก.ค. 2566
5 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.รอกีเยาะ กาเจ 595.00 20  ก.ค. 2566
6 ลูกหนี้เงินยืม-นส.ทองกร เตชปัญโย บย.38/66 9,345.00 25  ก.ค. 2566
7 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์(บางส่วน) 7,889.40 4  ส.ค. 2566
8 ค่าจ้างถ่ายเอกสารเดือนก.ค.66 7,099.00 4  ส.ค. 2566
9 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.ทองกร เตชปัญโย(ชดใช้เงินทดรอง) 8,055.00 4  ส.ค. 2566
10 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-นส.สมฤดี อยู่ดี 10,875.00 7  ส.ค. 2566
11 ค่าเบี้ยเลี้ยง-นางสุธิตา จันทร์เพชร 2,400.00 9  ส.ค. 2566
12 ค่าเบี้ยงเลี้ยง-นส.ดวงฤดี หงส์สุวรรณวงษ์ 4,800.00 9  ส.ค. 2566
13 ค่าไปรษณีย์เดือนก.ค.66(บางส่วน) 957.00 11  ส.ค. 2566
14 ค่าขยะมูลฝอยเดือนก.ค.66 500.00 15  ส.ค. 2566
15 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงวันที่ 16-31 ก.ค.66(บางส่วน) 11,580.01 15  ส.ค. 2566
16 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-นส.สุธิภรณ์ ขนอม 1,805.00 15  ส.ค. 2566
17 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.อุไรวรรณ สุขจันทร์เทาะ 175.00 15  ส.ค. 2566
18 ลูกหนี้เงินยืม-นางวาสนา เทพโซะ บย.42/66 7,000.00 15  ส.ค. 2566
19 ลูกหนี้เงินยืม-นายปกครอง สังขะชาติ บย.44/66 257,030.00 16  ส.ค. 2566
20 ลูกหนี้เงินยืม-นายบุญทัน จันทร์ทอง บย.47/66 4,512.00 18  ส.ค. 2566
21 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-นางอุบลรัตน์ สนิท 5,072.00 18  ส.ค. 2566
22 ค่าไฟฟ้าเดือนก.ค.66(บางส่วน) 76,833.05 21  ส.ค. 2566
23 ค่าน้ำดื่มเดือนก.ค.66(บางส่วน) 106.00 22  ส.ค. 2566
24 ค่าบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า 3,210.00 22  ส.ค. 2566
25 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงวันที่ 1-15 ส.ค.66 13,074.48 22  ส.ค. 2566
26 ค่าซื้อวัสดุ-นส.โนรี อีซอ(โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารสถานศึกษา) 5,798.00 28  ส.ค. 2566
27 ค่าจ้างทำป้ายไวนิล-นส.โนรี อีซอ(โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารสถานศึกษา) 2,000.00 28  ส.ค. 2566
28 ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน(คงคลังครั้งที่ 3) 76,530.00 1  ก.ย. 2566
29 รับคืนเงินลูกหนี้-นายปกครอง สังขะชาติ บย.44/66 -50,780.00 30  ส.ค. 2566
30 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.ดวงจันทร์ ดำหวัง 1,085.00 1  ก.ย. 2566
31 ค่าจ้างถ่ายเอกสารเดือนส.ค.66 21,118.00 1  ก.ย. 2566
32 ค่าไปรษณีย์เดือนส.ค.66 6,308.00 4  ก.ย. 2566
33 ลูกหนี้เงินยืม-นส.นภาพร ไชยณรงค์ บย.49/66 8,520.00 4  ก.ย. 2566
34 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.ทองกร เตชปัญโย(ชดใช้เงินทดรอง) 7,990.00 5  ก.ย. 2566
35 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.ทองกร เตชปัญโย(ชดใช้เงินทดรอง) 9,530.00 5  ก.ย. 2566
36 ค่าจ้างเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปริ๊นเตอร์กลุ่มการเงิน 4,300.00 5  ก.ย. 2566
37 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-นางเรวดี รัตนะมาลา(บางส่วน) 2,876.60 5  ก.ย. 2566
38 ค่าซื้อของที่ระลึก-นส.โนรี อีซอ 6,000.00 5  ก.ย. 2566
39 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงวันที่ 16-31 ส.ค.66 17,694.68 8  ก.ย. 2566
40 ค่าไฟฟ้าเดือนส.ค.66 77,772.36 8  ก.ย. 2566
41 ค่าจ้างเปลี่ยนชุดไดชาร์ทรถยนต์ทะเบียน กค 606 นธ 5,370.00 9  ก.ย. 2566
42 ค่าจ้างเปลี่ยนยางล้อและอะไหล่ทะเบียน นข 1827 นธ 24,600.00 9  ก.ย. 2566
43 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-นายอานัซ ทานนุสรณ์(บางส่วน) 13,034.40 10  ก.ย. 2566
44 ค่าจ้างเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ 17,630.00 10  ก.ย. 2566
45 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-นส.ทองกร เตชปัญโย 8,090.00 11  ก.ย. 2566
46 ค่าขยะมูลฝอยเดือนส.ค.66 500.00 11  ก.ย. 2566
47 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.โนรี อีซอ 6,090.00 12  ก.ย. 2566
48 ค่าจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและอะไหล่ทะเบียน นข 919 นธ 3,681.87 14  ก.ย. 2566
49 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นางอุบลรัตน์ สนิท 9,500.00 14  ก.ย. 2566
50 ค่าจ้างเปลี่ยนอะไหล่ระบบEGRทะเบียน กค 604 นธ(บางส่วน) 3,586.36 14  ก.ย. 2566
51 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.วันทนีย์ บำรุงชาติ 630.00 15  ก.ย. 2566
52 ค่าจ้างเปลี่ยนยอยเพลาทะเบียน กข 9409 นธ 3,750.00 16  ก.ย. 2566
53 ค่าจ้างเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ สนง. 14,400.00 18  ก.ย. 2566
54 ค่าจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนหัวฉีดทะเบียน กค 604 นธ 350.00 18  ก.ย. 2566
55 ึึ้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-นส.กัญญ์ณณัฏฐ์ ชัยภัคพัชร 2,747.00 19  ก.ย. 2566
56 ค่าจ้างเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปริ๊นเตอร์กลุ่มบุคคล 4,300.00 20  ก.ย. 2566
57 ค่าจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนหัวฉีดทะเบียน กค 2179 นธ(บ่างส่วน) 8,741.00 20  ก.ย. 2566
58 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงวันที่ 1-15 ก.ย.66(บางส่วน) 951.23 21  ก.ย. 2566
59 ลูกหนี้เงินยืม-นางซูไรดา กะนา บย.62/66 9,345.00 21  ก.ย. 2566
60 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.อรทิพย์ ชูขาว 5,890.00 25  ก.ย. 2566
61 ค่าจ้างเปลี่ยนอะไหล่ทะเบียน นข 919 นธ(บางส่วน) 4,389.20 25  ก.ย. 2566
62 ค่าไฟฟ้าเดือนก.ย.66(บางส่วน) 60,228.59 28  ก.ย. 2566
63 ค่าขยะมูลฝอยเดือนก.ย.66 500.00 28  ก.ย. 2566
64 ค่าจ้างถ่ายเอกสารเดือนก.ย.66 8,990.00 28  ก.ย. 2566
65 ค่าไปรษณีย์เดือนก.ย.66(บางส่วน) 2,564.00 28  ก.ย. 2566
66 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงวันที่ 16-30 ก.ย.66(บางส่วน) 6,698.77 28  ก.ย. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved