รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง ร.ร.บ้านบาตู มิตรภาพที่ 66  งบประมาณ 17,700.00 บาท เบิกจ่าย 17,700.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าตอบแทนการตรวจการจ้าง 10,950.00 22  ส.ค. 2566
2 ค่าตอบแทนการตรวจการจ้าง 6,750.00 20  ก.ย. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved