รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง ร.ร.บ้านยะบะ (อุปการวิทยา)  งบประมาณ 28,650.00 บาท เบิกจ่าย 28,650.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าตอบแทนการตรวจการจ้าง 20,550.00 18  ส.ค. 2566
2 ค่าตอบแทนการตรวจการจ้าง 8,100.00 25  ก.ย. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved