รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูนักออกแบบกระบวนการเรียนรู้สู่การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์ (Learning Designer Bootcamp) ระหว่างวันที่ 26 เมษายน - 1 พฤาภาคม 2566 ณ โรงแรมซัมเมอร์ ทรี กรุงเทพมหานคร  งบประมาณ 5,000.00 บาท เบิกจ่าย 4,512.00 บาท คงเหลือ 488.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-นส.ฐิติรัตน์ วัชราภินชัย 4,512.00 16  พ.ค. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved