รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเติมเต็มศักยภาพโครงการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ระหว่างวันที่ 19 - 21 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร  งบประมาณ 31,000.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 31,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved