รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมคณะทำงานทบทวนและยกร่างระเบียบการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ ระหว่างวันที่ 12 - 15 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร  งบประมาณ 6,500.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 6,500.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved