รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโภชนาการประจำปี 2565 ภายใต้โครงการ "อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ" ระหว่างวันที่ 16 - 18 มีนาคม 2566  งบประมาณ 20,000.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 20,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved