รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้่จ่ายเพื่อใช้ในการบริหารจัดการสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงาน และการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2  งบประมาณ 1,000,000.00 บาท เบิกจ่าย 15,948.31 บาท คงเหลือ 984,051.69 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างถ่ายเอกสารเดือนก.พ.66(บางส่วน) 6,016.00 8  มี.ค. 2566
2 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.โนรี อีซอ(บางส่วน) 545.00 8  มี.ค. 2566
3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงวันที่ 16-28 ก.พ.66(บางส่วน) 253.31 9  มี.ค. 2566
4 ค่าไปรษณีย์เดือนก.พ.66(บางส่วน) 34.00 14  มี.ค. 2566
5 ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุม-นส.รอซีด๊ะ เฮ็ง 875.00 14  มี.ค. 2566
6 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.โนรี อีซอ 490.00 15  มี.ค. 2566
7 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.โนรี อีซอ 6,195.00 17  มี.ค. 2566
8 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.รอกีเยาะ กาเจ 1,120.00 21  มี.ค. 2566
9 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม--นางซูไรดา กะนา 420.00 21  มี.ค. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved