รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการขยายผลจำนวนพนักงาน เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา่ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  งบประมาณ 10,000.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 10,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved