รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบแรก ระดับเขตพื้นทื่การศึกษา) ในวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566)  งบประมาณ 32,500.00 บาท เบิกจ่าย 32,250.00 บาท คงเหลือ 250.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ลูกหนี้เงินยืม-นส.ปวีณา ไตรสุวรรณ บย.10/66 17,750.00 15  ก.พ. 2566
2 ค่าจ้างถ่ายเอกสารข้อสอบและกระดาษคำตอบ 10,000.00 20  ก.พ. 2566
3 ค่าซื้อวัสดุสำหรับดำเนินการสอบแข่งขัน 4,750.00 20  ก.พ. 2566
4 ัรับคืนเงินลูกหนี้เงินยืม-นส.ปวีณา ไตรสุวรรณ บย.10/66 -250.00 17  มี.ค. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved