รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะทำงานฯ ในการเข้าร่วมการประชุมจัดทำ (ร่าง) เกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่มีลักษณะพิเศษและกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของพนักงานราชการในส่วนเขตพื้นที่การศึกษษ ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2566 ณ โ  งบประมาณ 7,690.00 บาท เบิกจ่าย 7,690.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-นส.ทองกร เตชปัญโย 7,690.00 20  ก.พ. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved