รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 สำหรับโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโรงเรียนทั่วไป  งบประมาณ 15,041.99 บาท เบิกจ่าย 15,041.99 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างพิมพ์แบบทดสอบ-นส.อรสุธี คงมา 10,049.99 15  มี.ค. 2566
2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-นส.อรสุธี คงมา 3,250.00 16  พ.ค. 2566
3 ลูกหนี้เงินยืม-นายอนิวรรต อาลี บย.32/66 2,882.00 16  มิ.ย. 2566
4 รับคืนเงินลูกหนี้-นายอนิวรรต อาลี บย.32/66 -1,140.00 3  ก.ค. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved