รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) สพป. นราธิวาส เขต 1  งบประมาณ 45,000.00 บาท เบิกจ่าย 22,500.00 บาท คงเหลือ 22,500.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนต.ค.65 7,500.00 3  ก.พ. 2566
2 เดือนพ.ย.65 7,500.00 3  ก.พ. 2566
3 เดือนธ.ค.65 7,500.00 3  ก.พ. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved