รายการเบิกจ่าย
 กลับ   เงินงบประมาณเพื่อชำระเงินสมทบกองทุนทดแทนประจำปี พ.ศ. 2566 (มกราคม - ธันวาคม 2566)  งบประมาณ 41,256.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 41,256.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved