รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้ารับการสัมภาษณ์ของข้าราชการครูที่ผ่านการคัดเลือกครูดีเด่น "รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์" ประจำปี 2566 ณ กองบังคับการตำรวจตระเวณชายแดน ภาค 4 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ในวันที่ 7 ธันวาคม 2565  งบประมาณ 2,540.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 2,540.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved