รายการเบิกจ่าย
 กลับ   งบเหลือจ่าย (มติประชุมวันที่ 8 กันยายน 2566) วัสดุสำนักงาน  งบประมาณ 11,418.00 บาท เบิกจ่าย 11,418.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าซื้อวัสดุ 11,418.00 29  ก.ย. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved