รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนพน้กงานราชการ 488อัตรา ครั้งที่ 1 เดือนตุลาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566  งบประมาณ 60,696,000.00 บาท เบิกจ่าย 35,871,423.94 บาท คงเหลือ 24,824,576.06 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนต.ค.65 11,975,721.94 26  ต.ค. 2565
2 เดือนพ.ย.65 11,952,462.00 11  พ.ย. 2565
3 เดือนธ.ค.65 11,943,240.00 6  ธ.ค. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved