รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 489 อัตรา ครั้งที่ 4 (เดือนกันยายน 2566)  งบประมาณ 9,463,000.00 บาท เบิกจ่าย 8,661,148.18 บาท คงเหลือ 801,851.82 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนก.ย.66(บางส่วน) 8,661,148.18 10  ก.ย. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved