รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 489 อัตรา ครั้งที่ 3 (เดือนมิถุนายน ถึงเดือนสิงหาคม 2566)  งบประมาณ 37,840,000.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 37,840,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved