รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 (เดือนมีนาคม 2566 ถึงเดือนพฤษภาคม 2566)  งบประมาณ 40,211,000.00 บาท เบิกจ่าย 11,980,192.37 บาท คงเหลือ 28,230,807.63 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนมี.ค.66(บางส่วน) 11,776,480.18 17  มี.ค. 2566
2 ศอบต.ประจำปี2564 202,512.19 17  มี.ค. 2566
3 เงินพสร.ปี62(ตกเบิกนายยูกิฟลี มาหะ) 1,200.00 20  มี.ค. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved