รายการเบิกจ่ายงบบุคลากร
 กลับ   หอนอนแบบมาตรฐาน 38 พร้อมครุภัณฑ์ บ้านยะบะ (อุปการวิทยา) (งบลงทุน)  งบประมาณ 3,797,990.00 บาท เบิกจ่าย 3,797,990.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าก่อสร้างหอนอน งวด7-8 1,317,670.00 9  พ.ย. 2564
2 ค่าก่อสร้างหอนอน งวด 9-สุดท้าย 2,480,320.00 1  ธ.ค. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved