รายการเบิกจ่ายงบบุคลากร
 กลับ   โครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ งบดำเนินงาน PO 7016863675 ร.ร.บ้านยี่งอ  งบประมาณ 37,800.00 บาท เบิกจ่าย 37,800.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าซื้อวัสดุ 37,800.00 2  พ.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved