รายการเบิกจ่ายงบบุคลากร
 กลับ   อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุงอาคารเรียน2ชั้น6ห้องเรียน(ชั้นล่าง2ห้องชั้นบน4ห้อง บ้านลาเวง (งบลงทุน)  งบประมาณ 3,043,800.00 บาท เบิกจ่าย 3,043,800.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าก่อสร้างอาคารเรียน งวด 3 1,521,900.00 9  พ.ย. 2564
2 ค่าก่อสร้างอาคารเรียน งวดสุดท้าย 1,521,900.00 25  พ.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved