รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนพิเศษ เงินพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้กลุ่มพน้กงานราชการ งวดเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565  งบประมาณ 1,461,000.00 บาท เบิกจ่าย 1,436,696.77 บาท คงเหลือ 24,303.23 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนต.ค.65 480,096.77 8  พ.ย. 2565
2 เดือนพ.ย.65 478,600.00 11  พ.ย. 2565
3 เดือนธ.ค.65 478,000.00 6  ธ.ค. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved