รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน (2,500 บาท) พนักงานราชการ (ครั้งที่ 1) เดือนตุลาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566  งบประมาณ 6,100,000.00 บาท เบิกจ่าย 3,591,741.94 บาท คงเหลือ 2,508,258.06 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนต.ค.65 1,200,241.94 26  ต.ค. 2565
2 เดือนพ.ย.65 1,196,500.00 11  พ.ย. 2565
3 เดือนธ.ค.65 1,195,000.00 6  ธ.ค. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved