รายการเบิกจ่าย
 กลับ   เงินสมทบกองทุนประกันสังคม พนักงานราชการ (ครั้งที่ 1) เดือนตุลาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566  งบประมาณ 1,830,000.00 บาท เบิกจ่าย 642,069.00 บาท คงเหลือ 1,187,931.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ประกันสังคมเดือนต.ค.65 214,520.00 26  ต.ค. 2565
2 ประกันสังคมเดือนพ.ย.65 213,913.00 11  พ.ย. 2565
3 ประกันสังคมเดือนธ.ค.65 213,636.00 6  ธ.ค. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved