รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 4 ระยะเวลา 1 เดือน (กันยายน 2566)  งบประมาณ 192,500.00 บาท เบิกจ่าย 122,500.00 บาท คงเหลือ 70,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนก.ย.66 122,500.00 15  ก.ย. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved