รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนพนักงานราชการ (2,500) ครั้งที่ 4 เดือนกันยายน 2566   งบประมาณ 1,069,700.00 บาท เบิกจ่าย 997,072.53 บาท คงเหลือ 72,627.47 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนก.ย.66(บางส่วน) 984,322.53 10  ก.ย. 2566
2 เดือนก.ย.66(เข้าใหม่) 12,750.00 26  ก.ย. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved