รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนพิเศษค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ช่วงเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน 2566 กลุ่มพนักงานราชการ   งบประมาณ 1,467,548.00 บาท เบิกจ่าย 1,437,712.07 บาท คงเหลือ 29,835.93 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนก.ค.66(บางส่วน) 486,418.58 25  ก.ค. 2566
2 เดือนมิ.ย.66(ตกเบิก) 2,000.00 25  ก.ค. 2566
3 เดือนก.ค.66(เข้าใหม่ 1 ราย) 225.81 15  ส.ค. 2566
4 เดือนส.ค.66 489,000.00 15  ส.ค. 2566
5 รับคืนเงินพนง.ผู้สอนเดือนส.ค.66(1 ราย) -32.26 6  ก.ย. 2566
6 รับคืนเงินพนง.อิสลามเดือนส.ค.66(1 ราย) -32.26 6  ก.ย. 2566
7 รับคืนเงินพนง.จชต.เดือนส.ค.66(5 ราย) -161.30 6  ก.ย. 2566
8 รับคืนเงินพนง.ผู้สอนเดือนส.ค.66(6 ราย) -193.56 6  ก.ย. 2566
9 เดือนก.ย.66 456,000.00 10  ก.ย. 2566
10 รับคืนเงินพนง.ผู้สอนเดือนส.ค.66(3 ราย) -129.04 7  ก.ย. 2566
11 รับคืนเงินพนง.จชต.เดือนส.ค.66(7 ราย) -225.82 7  ก.ย. 2566
12 รับคืนเงินพนง.อิสลามเดือนส.ค.66(2 ราย) -64.52 7  ก.ย. 2566
13 รับคืนเงินพนง.ผู้สอนเดือนส.ค.66(3 ราย) -96.78 8  ก.ย. 2566
14 รับคืนเงินพนง.จชต.เดือนส.ค.66(2 ราย) -64.52 8  ก.ย. 2566
15 รับคืนเงินพนง.ผู้สอนเดือนส.ค.66(1 ราย) -32.26 11  ก.ย. 2566
16 เดือนก.ย.66(เข้าใหม่) 5,100.00 26  ก.ย. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved