รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 3 ระยะเวลา 3 เดือน (เดือนมิถุนายน 2566 ถึงเดือนสิงหาคม 2566)   งบประมาณ 577,500.00 บาท เบิกจ่าย 567,500.00 บาท คงเหลือ 10,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนก.ค.66(บางส่วน) 87,800.00 17  ก.ค. 2566
2 เดือนมิ.ย.66 86,600.00 17  ก.ค. 2566
3 เดือนมิ.ย.-ก.ค.66 115,600.00 21  ส.ค. 2566
4 เดือนส.ค.66 84,900.00 21  ส.ค. 2566
5 เดือนม.ค.-ส.ค.66 192,600.00 15  ก.ย. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved