รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนพิเศษค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ช่วงเดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน 2566 กลุ่มพนักงานราชการ  งบประมาณ 1,456,254.00 บาท เบิกจ่าย 970,801.62 บาท คงเหลือ 485,452.38 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนมี.ค.66(ครูสอนอิสลาม)(บางส่วน) 1,253.23 15  พ.ค. 2566
2 เดือนเม.ย.66 485,000.00 15  พ.ค. 2566
3 เดือนพ.ค.66 485,000.00 15  พ.ค. 2566
4 รับคืนเงินพนง.อิสลามเดือนพ.ค.66 -451.61 26  พ.ค. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved