รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 2 ระยะเวลา 3 เดือน (เดือนมีนาคม 2566 ถึงเดือนพฤษภาคม 2566)  งบประมาณ 761,500.00 บาท เบิกจ่าย 101,900.00 บาท คงเหลือ 659,600.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนก.ย.65-ก.พ.66(บางส่วน) 17,000.00 17  มี.ค. 2566
2 เดือนมี.ค.66 84,900.00 17  มี.ค. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved