รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน (2,500 บาท) พนักงานราชการ (ครั้งที่ 2) เดือนมีนาคม 2566 ถึงเดือนพฤษภาคม 2566   งบประมาณ 3,680,000.00 บาท เบิกจ่าย 1,111,258.07 บาท คงเหลือ 2,568,741.93 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนมี.ค.66(บางส่วน) 1,111,258.07 15  มี.ค. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved