รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน (2,500 บาท) พนักงานราชการ (ครั้งที่ 2) เดือนมีนาคม 2566 ถึงเดือนพฤษภาคม 2566   งบประมาณ 3,680,000.00 บาท เบิกจ่าย 3,680,000.00 บาท คงเหลือ -0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนมี.ค.66(บางส่วน) 1,111,258.07 15  มี.ค. 2566
2 เดือนเม.ย.66 1,212,500.00 12  เม.ย. 2566
3 เดือนพ.ค.66 1,212,500.00 15  พ.ค. 2566
4 รับคืนเงินพนง.อิสลามเดือนพ.ค.66 -1,129.03 26  พ.ค. 2566
5 เดือนมิ.ย.66(บางส่วน) 144,870.96 9  มิ.ย. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved