รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าอาหารกลางวันนักเรียนระดับมัธยมศึกษาให้กับโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  งบประมาณ 588,000.00 บาท เบิกจ่าย 588,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าอาหารกลางวันภาคเรียนที่ 1/2565 588,000.00 5  ส.ค. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved