รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ทุนการศึกษาโครงการทุนภูมิทายาท สำหรับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์เงินอุดหนุนภูมิทายาท "ทุนภูมิทายาท" ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และนักเรียนทุนภูมิทายาทเดิมที่เริ่มรับทุนตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  งบประมาณ 3,331,000.00 บาท เบิกจ่าย 3,331,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ทุนภูมิทายาทปีงบ 2565 3,331,000.00 2  ส.ค. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved