รายการเบิกจ่ายงบลงทุน
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มพนักงานราชการ เดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน 2565  งบประมาณ 1,355,700.00 บาท เบิกจ่าย 1,345,788.31 บาท คงเหลือ 9,911.69 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนเม.ย.-พ.ค.65(บางส่วน) 879,188.31 16  มิ.ย. 2565
2 เดือนมิ.ย.65 466,600.00 17  มิ.ย. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved