รายการเบิกจ่ายงบลงทุน
 กลับ   ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับพนักงานราชการ (ตุลาคม 2564-กันยายน 2565)  งบประมาณ 14,433,500.00 บาท เบิกจ่าย 14,386,836.21 บาท คงเหลือ 46,663.79 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนต.ค.64 1,225,000.00 19  ต.ค. 2564
2 เดือนพ.ย.64 1,217,500.00 17  พ.ย. 2564
3 รับคืนเงินเดือนต.ค.64(นางซากีนะห์ ยะดารอ) -2,500.00 19  พ.ย. 2564
4 เดือนพ.ย.64(จ้างใหม่ 2 ราย) 2,166.66 20  ธ.ค. 2564
5 เดือนธ.ค.64 1,225,000.00 20  ธ.ค. 2564
6 รับคืนเงินพนง.ผู้สอนเดือนธ.ค.64 -483.88 28  ธ.ค. 2564
7 รับคืนเงินพนง.จชต.เดือนธ.ค.64 -725.82 28  ธ.ค. 2564
8 รับคืนเงินพนง.พี่เลี้ยงเดือนธ.ค.64 -241.94 28  ธ.ค. 2564
9 รับคืนเงินพนง.ผู้สอนเดือนธ.ค.64(นส.กูฟารีดา กอตอนีลอ) -645.16 10  ม.ค. 2565
10 รับคืนเงินพนง.จชต.เดือนธ.ค.64(นส.ฮามีซา การดี) -645.16 10  ม.ค. 2565
11 รับคืนเงินพนง.ผู้สอนเดือนธ.ค.64(นส.ซูซีลาวาตี เจะยิ) -645.16 11  ม.ค. 2565
12 เดือนม.ค.65 1,180,241.94 17  ม.ค. 2565
13 รับคืนเงินพนง.พี่เลี้ยงเดือนธ.ค.64(นางดารณี เจ๊ะมี) -645.16 17  ม.ค. 2565
14 รับคืนเงินพนง.จชต.เดือนธ.ค.64(นส.นพมาศ ติวงษ์) -645.16 2  ก.พ. 2565
15 เดือนก.พ.65 1,180,000.00 4  ก.พ. 2565
16 เดือนก.พ.65(นส.สุภัคชญา เจริญสุข) 1,696.43 18  ก.พ. 2565
17 รับคืนเงินพนง.อิสลามเดือนก.พ.65(นายอายีดี ลีกามิง) -2,500.00 23  ก.พ. 2565
18 รับคืนเงินพนง.ผู้สอนเดือนธ.ค.64(นส.ไอมีเนาะ ดอเลาะ) -645.16 24  ก.พ. 2565
19 รับคืนเงินพนง.จชต.เดือนธ.ค.64(นส.อัลมิตรา มะแซ) -645.16 24  ก.พ. 2565
20 รับคืนเงินพนง.จชต.เดือนธ.ค.64(นส.จิราภรณ์ อาลี) -645.16 24  ก.พ. 2565
21 รับคืนเงินพนง.จชต.เดือนธ.ค.64(นส.ฮามีเนาะ ซาราเซะ) -645.16 24  ก.พ. 2565
22 รับคืนเงินพนง.จชต.เดือนธ.ค.64(นส.ซารีฮะ เปาะแต) -645.16 24  ก.พ. 2565
23 รับคืนเงินพนง.ผู้สอนเดือนธ.ค.64(นายนูวาวี ยูนุ) -645.16 1  มี.ค. 2565
24 เดือนมี.ค.65 1,180,000.00 10  มี.ค. 2565
25 รับคืนเงินพนง.ครูพี่เลี้ยงเดือนม.ค.65(นายอายีดี ลีกามิง) -645.16 10  มี.ค. 2565
26 เดือนเม.ย.65 1,178,083.33 7  เม.ย. 2565
27 เดือนพ.ค.65 1,187,419.37 17  พ.ค. 2565
28 รับคืนเงินพนง.เดือนพ.ค.65(นักจิตฯ) -1,854.84 26  พ.ค. 2565
29 เดือนมิ.ย.65 1,189,500.00 16  มิ.ย. 2565
30 เดือนมิ.ย.65(เข้าใหม่ 2 ราย) 1,833.34 1  ก.ค. 2565
31 เดือนก.ค.65 1,197,500.00 6  ก.ค. 2565
32 เดือนมิ.ย.65(เข้าใหม่ 1 ราย) 250.00 8  ก.ค. 2565
33 เดือนก.ค.65(เข้าใหม่ 1 ราย) 2,500.00 8  ก.ค. 2565
34 เดือนก.ค.65(เข้าใหม่ 5 ราย) 4,435.48 9  ส.ค. 2565
35 เดือนส.ค.65 1,214,758.06 9  ส.ค. 2565
36 เดือนก.ย.65 1,215,000.00 9  ก.ย. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved