รายการเบิกจ่ายงบลงทุน
 กลับ   ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับพนักงานราชการ (ตุลาคม 2564-กุมภาพันธ์ 2565)  งบประมาณ 6,137,500.00 บาท เบิกจ่าย 2,440,000.00 บาท คงเหลือ 3,697,500.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนต.ค.64 1,225,000.00 19  ต.ค. 2564
2 เดือนพ.ย.64 1,217,500.00 17  พ.ย. 2564
3 รับคืนเงินเดือนต.ค.64(นางซากีนะห์ ยะดารอ) -2,500.00 19  พ.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved