รายการเบิกจ่ายงบลงทุน
 กลับ   เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนสำหรับพนักงานราชการ (มกราคม-ธันวาคม 2565)  งบประมาณ 296,800.00 บาท เบิกจ่าย 280,000.00 บาท คงเหลือ 16,800.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนพนง.ประจำปี 2565 280,000.00 10  ม.ค. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved