รายการเบิกจ่ายงบลงทุน
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มพนักงานราชการ (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)  งบประมาณ 2,938,300.00 บาท เบิกจ่าย 2,938,300.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนต.ค.64 488,000.00 23  พ.ย. 2564
2 เดือนพ.ย.64 487,000.00 23  พ.ย. 2564
3 เดือนพ.ย.64(จ้างใหม่ 2 ราย) 866.66 20  ธ.ค. 2564
4 เดือนธ.ค.64 490,000.00 20  ธ.ค. 2564
5 รับคืนเงินพนง.ผู้สอนเดือนธ.ค.64 -193.54 28  ธ.ค. 2564
6 รับคืนเงินพนง.จชต.เดือนธ.ค.64 -290.31 28  ธ.ค. 2564
7 รับคืนเงินพนง.พี่เลี้ยงเดือนธ.ค.64 -96.77 28  ธ.ค. 2564
8 รับคืนเงินพนง.ผู้สอนเดือนธ.ค.64(นส.ฟารีดา กอตอนีลอ) -258.06 10  ม.ค. 2565
9 รับคืนเงินพนง.จชต.เดือนธ.ค.64(นส.ฮามีซา การดี) -258.06 10  ม.ค. 2565
10 รับคืนเงินพนง.ผู้สอนเดือนธ.ค.64(นส.ซูซีลาวาตี เจะยิ) -258.06 11  ม.ค. 2565
11 รับคืนเงินพนง.พี่เลี้ยงเดือนธ.ค.64(นางดารณี เจ๊ะมี) -258.06 17  ม.ค. 2565
12 รับคืนเงินพนง.จชต.เดือนธ.ค.64(นส.นพมาศ ติวงษ์) -258.06 2  ก.พ. 2565
13 เดือนม.ค.65 472,096.77 10  ก.พ. 2565
14 เดือนก.พ.65 472,000.00 10  ก.พ. 2565
15 เดือนก.พ.65(นส.สุภัคชญา เจริญสุข) 678.57 18  ก.พ. 2565
16 รับคืนเงินพนง.อิสลามเดือนก.พ.65(นายอายีดี ลีกามิง) -1,000.00 23  ก.พ. 2565
17 รับคืนเงินพนง.อิสลามเดือนม.ค.65(นายอายีดี ลีกามิง) -258.06 23  ก.พ. 2565
18 รับคืนเงินพนง.ผู้สอนเดือนธ.ค.64(นส.ไอมีเนาะ ดอเลาะ) -258.06 24  ก.พ. 2565
19 รับคืนเงินพนง.จชต.เดือนธ.ค.64(นส.อัลมิตรา มะแซ) -258.06 24  ก.พ. 2565
20 รับคืนเงินพนง.จชต.เดือนธ.ค.64(นส.จิราภรณ์ อาลี) -258.06 24  ก.พ. 2565
21 รับคืนเงินพนง.จชต.เดือนธ.ค.64(นส.ฮามีเนาะ ซาราเซะ) -258.06 24  ก.พ. 2565
22 รับคืนเงินพนง.จชต.เดือนธ.ค.64(นส.ซารีฮะ เปาะแต) -258.06 24  ก.พ. 2565
23 รับคืนเงินพนง.ผู้สอนเดือนธ.ค.64(นายนูวาวี ยูนุ) -258.06 1  มี.ค. 2565
24 เดือนมี.ค.65 472,000.00 10  มี.ค. 2565
25 เดือนเม.ย.-พ.ค.65(บางส่วน) 60,335.34 16  มิ.ย. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved