รายการเบิกจ่ายงบลงทุน
 กลับ   เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานราชการ (ตุลาคม 2564-กันยายน 2565) 2565)  งบประมาณ 3,944,300.00 บาท เบิกจ่าย 3,070,871.00 บาท คงเหลือ 873,429.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ประกันสังคมเดือนต.ค.64 182,355.00 19  ต.ค. 2564
2 ประกันสังคมเดือนพ.ย.64 181,230.00 17  พ.ย. 2564
3 ประกันสังคมพนง.เดือนพ.ย.64(จ้างใหม่ 2 ราย) 390.00 20  ธ.ค. 2564
4 ประกันสังคมเดือนธ.ค.64 364,489.00 20  ธ.ค. 2564
5 ประกันสังคมเดือนม.ค.65 351,076.00 17  ม.ค. 2565
6 ประกันสังคมเดือนก.พ.65 351,444.00 4  ก.พ. 2565
7 ประกันสังคมเดือนก.พ.65(นส.สุภัคชญา เจริญสุข) 611.00 18  ก.พ. 2565
8 รับคืนเงินประกันสังคมเดือนก.พ.65(นายอายีดี ลีกามิง) -750.00 23  ก.พ. 2565
9 ประกันสังคมเดือนมี.ค.65 351,450.00 10  มี.ค. 2565
10 ประกันสังคมเดือนเม.ย.65 350,918.00 7  เม.ย. 2565
11 ประกันสังคมเดือนพ.ค.65 70,950.00 17  พ.ค. 2565
12 รับคืนเงินประกันสังคมเดือนพ.ค.65(นักจิตฯ) -101.00 26  พ.ค. 2565
13 ประกันสังคมเดือนมิ.ย.65 70,948.00 16  มิ.ย. 2565
14 ประกันสังคมเดือนมิ.ย.65(เข้าใหม่ 2 ราย) 132.00 1  ก.ค. 2565
15 ประกันสังคมเดือนก.ค.65 71,340.00 6  ก.ค. 2565
16 ประกันสังคมเดือนมิ.ย.65(เข้าใหม่ 1 ราย) 18.00 8  ก.ค. 2565
17 ประกันสังคมเดือนก.ค.65(เข้าใหม่ 1 ราย) 150.00 8  ก.ค. 2565
18 ประกันสังคมเดือนก.ค.65(เข้าใหม่ 4 ราย) 321.00 2  ส.ค. 2565
19 ประกันสังคมเดือนส.ค.65 361,950.00 9  ส.ค. 2565
20 ประกันสังคมเดือนก.ย.65 361,950.00 9  ก.ย. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved