รายการเบิกจ่ายงบลงทุน
 กลับ   เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานราชการ (ตุลาคม 2564-กุมภาพันธ์ 2565)  งบประมาณ 1,377,200.00 บาท เบิกจ่าย 363,585.00 บาท คงเหลือ 1,013,615.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ประกันสังคมเดือนต.ค.64 182,355.00 19  ต.ค. 2564
2 ประกันสังคมเดือนพ.ย.64 181,230.00 17  พ.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved