รายการเบิกจ่ายงบลงทุน
 กลับ   ค่าเช่าบ้านสำหรับเบิกจ่ายให้ข้าราชการในสังกัดที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน (ตุลาคม 2564 - สิงหาคม 2565)  งบประมาณ 2,900,500.00 บาท เบิกจ่าย 2,402,897.05 บาท คงเหลือ 497,602.95 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนพ.ย.64 110,900.00 19  พ.ย. 2564
2 เดือนต.ค.64 192,500.00 19  พ.ย. 2564
3 เดือนต.ค.-พ.ย.64 77,600.00 23  ธ.ค. 2564
4 เดือนธ.ค.64 127,900.00 23  ธ.ค. 2564
5 เดือนม.ค.65 132,900.00 21  ม.ค. 2565
6 เดือนต.ค.-ธ.ค.64 86,600.00 21  ม.ค. 2565
7 เดือนก.พ.65 107,400.00 22  ก.พ. 2565
8 เดือนม.ค.65 60,600.00 22  ก.พ. 2565
9 เดือนมี.ค.65 96,400.00 18  มี.ค. 2565
10 เดือนธ.ค.64-ก.พ.65 92,600.00 18  มี.ค. 2565
11 เดือนเม.ย.65 102,687.05 21  เม.ย. 2565
12 เดือนธ.ค.64-มี.ค.65 108,710.00 21  เม.ย. 2565
13 เดือนพ.ค.65 112,900.00 23  พ.ค. 2565
14 เดือนมี.ค.-เม.ย.65 95,600.00 23  พ.ค. 2565
15 เดือนพ.ค.65(ตกเบิก) 66,600.00 20  มิ.ย. 2565
16 เดือนมิ.ย.65 106,700.00 20  มิ.ย. 2565
17 เดือนก.ค.65 100,700.00 12  ก.ค. 2565
18 เดือนมิ.ย.65(ตกเบิก) 66,600.00 12  ก.ค. 2565
19 เดือนส.ค.65 100,700.00 24  ส.ค. 2565
20 เดือนพ.ค.65-ก.ค.65 84,600.00 24  ส.ค. 2565
21 เดือนก.ย.65 102,900.00 20  ก.ย. 2565
22 เดือนมิ.ย.-ส.ค.65 91,400.00 20  ก.ย. 2565
23 เดือนก.พ.-ก.ค.65 67,200.00 30  ก.ย. 2565
24 เดือนส.ค.-ก.ย.65 110,200.00 30  ก.ย. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved