รายการเบิกจ่ายงบลงทุน
 กลับ   ค่าเช่าบ้านสำหรับเบิกจ่ายให้ข้าราชการในสังกัดที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน (ตุลาคม 2564 - มกราคม 2565)  งบประมาณ 1,016,000.00 บาท เบิกจ่าย 303,400.00 บาท คงเหลือ 712,600.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนพ.ย.64 110,900.00 19  พ.ย. 2564
2 เดือนต.ค.64 192,500.00 19  พ.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved