รายการเบิกจ่ายงบลงทุน
 กลับ   ค่าเช่าบ้านสำหรับเบิกจ่ายให้ข้าราชการในสังกัดที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน (ตุลาคม 2564 - พฤษภาคม 2565)  งบประมาณ 2,138,500.00 บาท เบิกจ่าย 1,296,797.05 บาท คงเหลือ 841,702.95 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนพ.ย.64 110,900.00 19  พ.ย. 2564
2 เดือนต.ค.64 192,500.00 19  พ.ย. 2564
3 เดือนต.ค.-พ.ย.64 77,600.00 23  ธ.ค. 2564
4 เดือนธ.ค.64 127,900.00 23  ธ.ค. 2564
5 เดือนม.ค.65 132,900.00 21  ม.ค. 2565
6 เดือนต.ค.-ธ.ค.64 86,600.00 21  ม.ค. 2565
7 เดือนก.พ.65 107,400.00 22  ก.พ. 2565
8 เดือนม.ค.65 60,600.00 22  ก.พ. 2565
9 เดือนมี.ค.65 96,400.00 18  มี.ค. 2565
10 เดือนธ.ค.64-ก.พ.65 92,600.00 18  มี.ค. 2565
11 เดือนเม.ย.65 102,687.05 21  เม.ย. 2565
12 เดือนธ.ค.64-มี.ค.65 108,710.00 21  เม.ย. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved