รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (กิจกรรมค่ายทักษะชีวิต)  งบประมาณ 20,000.00 บาท เบิกจ่าย 20,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าซื้อวัสดุ-นส.ณฐมน หมื่นเพชร 900.00 8  ก.ย. 2565
2 ลูกหนี้เงินยืม-นส.ณฐมน หมื่นเพชร บย.45/65 19,100.00 9  ก.ย. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved