รายการเบิกจ่าย
 กลับ   งบประมาณเพื่อใช้ในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา (500123) ร.ร.บ้านบลูกาสนอ  งบประมาณ 100,000.00 บาท เบิกจ่าย 100,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 รร.บ้านบลูกาสนอ 100,000.00 3  ก.พ. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved