รายการเบิกจ่าย
 กลับ   าอาหารสำหรับนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2565  งบประมาณ 1,887,870.00 บาท เบิกจ่าย 1,887,870.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าอาหารโรงเรียนประชารัฐ 5 โรง 1,887,870.00 4  ก.ค. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved